Legislaţie naţională

HOTĂRÂREA nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor**) ORDONANŢĂ nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere ORDIN nr. 980 din 30 noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere ORDONANŢA nr. 37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora ORDONANŢĂ nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor HOTĂRÂRE nr. 1.173 din 2 octombrie 2003 privind atribuirea electronică şi distribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfa HOTĂRÂRE nr. 899 din 29 iulie 2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteza HOTĂRÂRE nr. 1.088 din 2 noiembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier HOTĂRÂRE nr. 1.373 din 28 octombrie 2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România HOTĂRÂRE nr. 1.777 din 21 octombrie 2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală HOTĂRÂRE nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice HOTĂRÂRE nr. 863 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 HOTARARE nr. 425 din 26 iunie 2013 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 HOTARARE nr. 951 din 28 noiembrie 1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local ORDIN nr. 353 din 23 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere ORDIN nr. 1058 din 19 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora ORDIN nr. 75 din 3 februarie 2014 privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere ORDIN nr. 1260 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării ORDIN nr. 647 din 3 august 2016 privind introducerea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov ORDIN nr. 1214 din 11 noiembrie 2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor ORDIN nr. 1148 din 7 iulie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic naţional ORDIN nr. 240 din 4 octombrie 2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean ORDIN nr. 254 din 29 iulie 1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional ORDIN nr. 1031 din 18 iunie 2014 privind emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care efectuează transport rutier internaţional de mărfuri în vederea acordării şi utilizării autorizaţiilor CEMT RNTR 1 - Reglementări privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică RNTR 2 - Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea RNTR 3 - Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2134 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase RNTR 4 - ORDIN nr. 2.135 din 8 decembrie 2005pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora RNTR 5 - ORDIN nr. 208 din 14 martie 2000pentru aprobarea Reglementărilor privind agrearea şi verificarea tehnica a vehiculelor destinate transportului de produse perisabile RNTR 6 - ORDIN nr. 229 din 8 septembrie 2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor care au fost omologate cu un anumit carburant prevăzut de producător, pentru funcționarea și cu gaze petroliere lichefiate (GPL) sau și cu gaze naturale comprimate (GNC), precum și autorizarea operatorilor economici care efectuează montarea, revizia tehnică și/sau repararea instalațiilor de alimentare a motoarelor cu GPL sau GNC RNTR 7 - Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2132 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere RNTR 8 - ORDIN nr. 181 din 13 februarie 2008pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză, precum şi de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară astfel de activităţi RNTR 9 - Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz RNTR 11 - Ordinul ministrului transporturilor şi ministrului internelor şi reformei administrative nr. 510/230/2007 pentru aprobarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor